✨Ajándékozz JÓGÁT!✨ Vásárolj egyszerűen beváltható ajándék online jóga tagságot! További részletek

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2023.02.08-tól visszavonásig

1. A tájékoztató tartalma

Szolgáltató és egyben Adatkezelő jelen dokumentumban tájékoztatja a www.annajoga.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott, az ÁSZF-ben felsorolt szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) igénybe vevő, valamint a hírlevélre feliratkozó személyeket, mint Érintetteket a Weboldalon történő adatkezelésekről az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679. számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.
A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
A Weboldalra és az elérhető szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek bárki számára elérhető a Weboldalon az „Általános Szerződési Feltételek” menüpont alatt.
Jelen tájékoztató szintén elérhető bárki számára a Weboldal „Adatkezelési tájékoztató” menüpontja alatt.

2. Fogalmak

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és értelmezésük:

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
Adatfeldolgozás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

3. Az Adatkezelő megnevezése és az adatkezelés helye:

Az adatok kezelője a Weboldal üzemeltetője és az ÁSZF szerinti szolgáltatások nyújtója (továbbiakban: Adatkezelő vagy Szolgáltató):

Név: LUCE Studio Kft.
Székhely, levelezési cím: 6725 Szeged, Móra utca 16. tetőtér 15.

Adószám: 32370120-1-06
Cégjegyzékszám: ‭06-09-029093‬ 

E-mail: lucestudiokft@gmail.com
Telefon: +36 70 543 4041
Bankszámlaszám: 11735005-26085447


Az adatkezelés helye: Magyarország

4. Adatfeldolgozók igénybevétele

Adatok kezelése során Adatkezelő az alábbi szolgáltatókkal mint adatfeldolgozókkal működik együtt, amelyek az alábbi tevékenységeket végzik:

DOMAIN ÉS TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ
Cégnév: Tárhelypark Kft.
Irodánk címe: 1115 Budapest, Keveháza u. 3.
Telefon: +36 1 700 4140
Cégjegyzékszám: 13-09-145888
Bankszámlaszám: 12011179-01395626-00100003 – Raiffeisen Bank Zrt.
IBAN kód: HU38 1201 1179 0139 5626 0010 0003
GIRO kód: 12011179-01395626-00100003

TAGSÁGOT KEZELŐ SZOLGÁLTATÓ
Cégnév: MemberMouse, LLC
Cím: 1425 Broadway
Ste 22565
Seattle, WA 98122
United States
Adószám:: 35-2445388
Email: support@membermouse.com
WEB: https://membermouse.com
Telefonszám: (302) 575-0877

HÍRLEVÉL MARKETING LEVELEZÉST ÉS EMAIL ADATBÁZIST KEZELŐ SZOLGÁLTATÓ
Cégnév: Mailchimp
c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Web: www.mailchimp.com

FIZETÉST KEZELŐ SZOLGÁLTATÓ
Cégnév: Stripe Technology Europe,
Limited is an Irish limited company.
Nyilvántartási szám:: 0599050.
Cím:: 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, D01H104
Web: https://stripe.com/en-gb-hu

TARTALOMKEZELŐ
WordPress
60 29th Street #343 San Francisco
California 94110-4929
United States
Telefonszám: 1-877-273-3049
WEB: https://hu.wordpress.org/

Adatfeldolgozók kizárólag a feltüntetett feladatok elvégzéséhez szükséges személyes adatokhoz férnek hozzá a lehető legszűkebb terjedelemben, a szükséges ideig.

5. Az adatkezelés körülményei, az adatkezelés jogalapja, célja, esetkörei

Az Adatkezelő az alábbiakban meghatározott esetekben a következők szerint kezeli az Érintettek személyes adatait.
Az Érintettek által megadott adatok helyességéért, megfelelőségéért az Adatkezelő a felelősségét kizárja.

5.1 Hírlevél küldés esetén történő adatkezelés

Adatkezelő mint Szolgáltató hírlevelet küld a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére.
A hírlevélre feliratkozott személy korlátozás és indoklás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Leiratkozásra a felhasználói profilban bejelentkezést követően vagy a hírlevélben közölt leiratkozásra szolgáló linkre kattintva van lehetőség.

Érintettek köreKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama
A hírlevélre feliratkozó személyekNév,
e-mail cím
Reklámot tartalmazó e-mail üzenetek küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, akciókról.Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]Az adatkezelés hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, tehát a hírlevélről történő a leiratkozásig tart.
Adatkezelő a leiratkozott személyt további reklámajánlataival nem keresi meg, adatait törli a hírlevélre feliratkozottak nyilvántartásából.

5.2. Felhasználói Fiók létrehozása

Regisztráció esetén felhasználói Fiók jön létre, amely a bejelentkezés által az ÁSZF-ben meghatározott lehetőségek nyílnak a Felhasználók előtt.

Érintettek köreKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama
A Weboldalon regisztrált személyekNév
E-mail cím
Telefonszám (opcionális)
Jelszó
a regisztráció időpontja
Regisztráció során az adatok megadása feltétlenül szükséges, mivel ezen adatok nélkül Szolgáltató nem tud felhasználói profilt létrehozni.
Az Érintett e-mail címe különösen fontos a regisztráció véglegesítése, kapcsolatfelvétel és a legközelebbi bejelentkezéskor szükséges azonosítás érdekében.
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítéseA regisztráció törlésével azonnal, profiladatok tekintetében legkésőbb az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év elteltével törlésre kerülnek az adatok (inaktivitás esetén).

5.3 Előfizetés (Anna jóga tagság havi / éves előfizetés)

Az előfizetés részletes feltételeit az ÁSZF tartalmazza.

Érintettek köreKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama
Az Anna jóga tagságra előfizető személyek.Név
E-mail cím
Telefonszám (opcionális)
Számlázási cím (Ország, megye, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó)
rendelés időpontja
Az előfizetés
Online fizetés esetén annak lebonyolítása.
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítéseA Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 §-ának megfelelően 5 évig (elévülési idő).
A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig meg kell őrizni a kapcsolódó adatokat.

Adatkezelő kijelenti, hogy bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, illetve ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá.

5.4. Számlázással összefüggő adatkezelés

Érintettek köreKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama
Az előfizetéses szolgáltatást igénybe vevő személyekNév
Számlázási cím (Ország, megye, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó)
Számla kiállítása
Számla kiállításaGDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi
kötelezettség teljesítése [a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (Szmtv.)
alapján].
A kiállítás időpontjától számított 8 év.
Az előfizetéses szolgáltatást igénybe vevő személyekE-mail címA számla megküldése az érintett részéreGDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek.
Adatkezelőnek a jogszabály teljesítése érdekében
jogos érdeke fűződik a kiállított számla érintett
részére történő megküldéséhez.
A számviteli jogszabályoknak megfelelően (kiállítás időpontjától számított 8 évig).

5.5. Csoportos órára ill. egyéb eseményekre történő feliratkozás, leiratkozás

Érintettek köreKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama
A Weboldalon regisztrált személyek, akik termi jóga órára vagy más meghirdetett eseményre iratkoznak fel (jelzik jelenléti szándékukat)Név
E-mail cím
Az Érintett neve és e-mail címe különösen fontos a kapcsolatfelvétel és a jelentkezés adminisztrálása érdekében.GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítéseA regisztráció törlésével azonnal, profiladatok tekintetében legkésőbb az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év elteltével törlésre kerülnek az adatok (inaktivitás esetén).

5.6 Közvetlen kapcsolatfelvétel, kérdezési lehetőség, panaszkezelés

Amennyiben a Weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználóknak kérdése, problémája van, a honlapon megadott emailcímen kapcsolatba léphet az Adatkezelővel. (https://annajoga.hu/kapcsolat/ )

Érintettek köreKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama
A közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőséget igénybe vevő személyNév,
E-mail cím
Üzenet
A kérdés megválaszolása, a
probléma megoldása,
visszakereshetőség.
Ügyfélélmény javítása.
Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Panasz esetén:
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek.
Az adatkezelés hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart, legfeljebb az adatközléstől számított 2 évig.
Amennyiben panasz megfogalmazására és panaszezelésre kerül sor, a megőrzési idő a visszakereshetőség és esetleges igényérvényesítés miatt az elévülési idő (5 év).

6. Sütikezelés

A Weboldal kizárólag szükséges sütiket (cookie-kat) használ, kényelmi sütiket nem alkalmaz.

A szükséges sütik a Weboldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését (pl. „Emlékezz rám” funkció), az online fizetést és regisztráció esetén a bejelentkezést. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a Weboldal zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a sütik a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

7. Érintettet megillető jogok

Az Érintettek számára minden, az adatkezelési esethez tartozó jogalaphoz kapcsolódó jog gyakorlásának lehetősége biztosított. Az Érintett által az egyes jogok gyakorlása kapcsán benyújtott kérelmeket írásban teheti meg:

email útján: hello@annajoga.hu címre írt elektronikus levélben.
Az Érintett személyazonosságát Adatkezelő minden esetben ellenőrzi.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megadott jogok gyakorlása céljából Adatkezelő részére megküldött kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról és a kezelésükkel kapcsolatos információkról.

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az elektronikus úton benyújtott kérelem alapján az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy a kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, meghatározott esetben tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve jogorvoslattal élhet.

Helyesbítés, kiegészítés joga

Az Érintett kérheti a róla kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;
  4. az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
  6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:

  1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  2. népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adathordozhatósághoz való jog kizárólag azon adatok esetében gyakorolható, amelyek kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, tehát jelen tájékoztató alatt a hírlevelekre történő feliratkozás esetén.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

8. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett jogait e-mailben, vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Az Érintett az Info.tv., a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján:

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

Weboldal: www.naih.hu

vagy választása szerint az alperes székhelye, vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait.

10. Adattovábbítás

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai valamint az Adatfeldolgozók ismerhetik meg a Szolgáltatás nyújtása és a feltüntetett célok elérése érdekében, a cél eléréséhez szükséges terjedelemben.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

11. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül az Érintettek Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.

Rólam

Szeretettel készítettem a tartalmakat, hogy általad a világ jobb hellyé váljon…

Légy Te a Forrás!

Kapcsolat

Copyright 2023, Anna Jóga. Minden jog fenntartva.